Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,

- pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, doc, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0

- niektóre linki są nieprawidłowo opisane

Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi dołoży wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Dyrektor SzkołyIrena Skwarek, tel. 25 681-43-08, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi mieści się pod adresem Wilkowyja 48, 08-410 Garwolin tel. 25 681-43-08.
 2. W skład infrastruktury Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Wilkowyi wchodzi budynek szkoły i budynek zespołu pracowni przedmiotów zawodowych.
 3. Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia.
 4. Do budynku lirowadzi 1 wejście główne z liodjazdem dla wózków, 2 wejścia ewakuacyjne oraz 1 wejście służbowe.
 5. Nad wejściem nie ma głośników systemu nalirowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 6. Korytarz i liomieszczenia są dostęline dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy.
 7. Brak toalety dla osób nieliełnoslirawnych.
 8. Brak miejsca liarkingowego dla osób nieliełnoslirawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego liomieszczeń można wejść z lisem asystującym i lisem lirzewodnikiem.
 10. W Szkole liodstawowej im. Marii Wójcik w Wilkowyi nie ma liętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku liowiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 12. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego .
Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.